Naše odpovědi na dotazy médií v rámci volební kampaně.

1) V Táboře, v historickém centru, ale i na sídlištích, je nedostatek parkovacích míst. Co byste navrhovali ke zlepšení situace? (Český rozhlas)

Jednou z cest, jak řešit nedostatek parkovacích míst, je výstavba kapacitních parkovacích domů. V tomto případě vidíme jako prioritní výstavbu parkovacích domů v lokalitách vlakového a autobusového nádraží a na Sídlišti Nad Lužnicí. Současně je však nutné zdůraznit, že pouhé navyšování parkovacích kapacit problémy s parkováním nevyřeší. Z tohoto důvodu chceme v rámci dalšího rozvoje města vytvářet podmínky pro snižování celkového počtu automobilů ve městě a využití alternativních druhů dopravy tak, aby cesta autem nebyla vždy první a jedinou volbou. Důležitým úkolem je tedy podpora veřejné dopravy, zajištění kvalitní a dostupné MHD do jednotlivých částí města, zjednodušení jízdních řádů MHD, vybudování dopravního terminálu v prostoru vlakového a autobusového nádraží, zajištění koordinace přípojů mezi vlaky a autobusy, využití moderních trendů v dopravě (sdílená mobilita) a moderních technologií. Současně nesmíme zapomínat ani na zajištění a rozvoj kvalitní a bezpečné sítě cyklostezek.

2) Jak podle vás město Tábor využívá svůj potenciál v cestovním ruchu? Lze něco udělat pro jeho zvýšení? Co konkrétně? (Český rozhlas)

Turistický potenciál města Tábora je nejen díky historickému centru, památkám, muzeím, ale i navazujícímu okolí určitě velký a měl by být jedním z pilířů dalšího rozvoje města.

Do budoucna by bylo určitě vhodné prohloubit spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, dále rozvíjet a zlepšit propagaci města (marketing, PR) a využívat k tomuto účelu také partnery v zahraničí. Důležitým bodem je také zlepšení spolupráce mezi jednotlivými složkami města a konkrétními partnery v rámci cestovního ruchu a vrcholová koordinace kulturních akcí v rámci města.

Důležitou roli v cestovním ruchu hraje také zlepšení dostupnosti města, což do jisté míry kopíruje problematiku parkování a možnosti dopravy po městě (MHD).

3) Jak hodnotíte projekt nové městské čtvrtě Dvorce, která má vzniknout na místě bývalých kasáren? Co vše a za jakých podmínek má nabídnout? (Český rozhlas)

Využití prostoru bývalých kasáren jako nové obytné čtvrti je pro další rozvoj města velmi důležité. Město Tábor má zcela určitě velký potenciál rozvoje a to nejen díky postupující modernizaci dopravní infrastruktury, která výrazně zlepší spojení do Prahy i Českých Budějovic. V tomto ohledu se však nesmí Tábor stát pouze další „nocležnou“ pro Prahu, ale musí být sám o sobě osobitým, moderním a atraktivním městem, které bude nabízet svým obyvatelům odpovídající služby, zázemí i dostatek prostoru pro volnočasové aktivity, vzdělávání, sociální služby atd. Právě výstavba a podoba nové čtvrti Dvorce může tento trend pomoci nastolit a to i při zohlednění všech požadavků na trvale udržitelný rozvoj, ekologii atd.

Nejen s ohledem na aktuální ekonomickou situaci se v souvislosti s výstavbou nové čtvrti Dvorce zcela určitě nevyhneme diskuzím o vstupu a spolupráci strategického investora na celém projektu, nicméně pořád musí platit, že podmínky pro výstavbu a využití celého prostoru bude vždy určovat a ovlivňovat město.

4) Jaké jsou podle vás tři nejdůležitější investiční priority ve městě? (Český rozhlas)

Za největší prioritu považujeme celkovou revitalizaci Husova náměstí a výstavbu navazujícího dopravního terminálu v prostoru vlakového a autobusového nádraží. Díky zkrácení cestovní doby vlaků mezi Prahou a Táborem až na 1 hodinu bude využití a význam tohoto prostoru jako jedné z nejvýznamnějších vstupních bran do města do budoucna stále narůstat a vyvolá potřebu zajistit odpovídající zázemí nejen pro cestující přijíždějící do Tábora.

Další investiční prioritou je pro nás dokončení kanalizační sítě ve městě včetně řešení otázky hospodaření s vodou. Stále totiž bohužel platí, že některé místní části Tábora nejsou na kanalizaci napojeny.

Za další důležitou investiční akci pak považujeme výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Lužnici podél železničního mostu na trati do Bechyně, která výrazně usnadní přístup do Čelkovic. V tomto případě chceme využít aktivní spolupráce se Správou železnic, která chystá celkovou rekonstrukci tohoto železničního most, což výstavbu lávky velmi usnadní a ve výsledku také výrazně zlevní.

5) Správa železnic plánuje výměnu železničního mostu nad Lužnicí. Na něj by mohla navázat lávka pro pěší. Podpoříte tuto investici? (MF DNES)

Připravovanou rekonstrukci železničního mostu přes řeku Lužnici na trati Tábor – Bechyně a související možnost výstavby lávky pro pěší a cyklisty podél tohoto mostu považujeme za velkou příležitost, jak výrazně usnadnit přístup do Čelkovic pro obyvatele této místní části i pro všechny, kteří využívají lokalitu Babí Hory pro rekreaci a volnočasové aktivity.

Z výše uvedených důvodů projekt rekonstrukce mostu plně podporujeme a stavbu lávky pro pěší a cyklisty považujeme za jednu z investičních priorit města do dalších let. Pouhá podpora ze strany města však nestačí, město se musí aktivně zapojit do projektové přípravy i následné realizace této investice a kromě vybudování samotné lávky vyřešit také výstavbu navazujících přístupových cest a komunikací. Faktickou podmínkou pro realizaci stavby této lávky je pak její vybudování souběžně s rekonstrukcí mostu, v opačném případě hrozí výrazné prodražení celé investice.

6) Jak vidíte budoucnost letiště Všechov? (MF DNES)

Budoucnost větší části letiště ve Všechově vidíme v návaznosti na v minulosti vedené diskuze především v rekreačním, sportovním či volnočasovém využití. Severní části areálu pak lze podle našeho názoru využit také pro průmyslovou výrobu s podmínkou napojení případného výrobního či zpracovatelského areálu na železnici, abychom nezatížili okolní obce nákladní dopravou.

V tuto chvíli je zásadní ukotvit ve spolupráci s okolními obcemi možnosti a podmínky budoucího využití celého areálu v územně-plánovací dokumentaci. Samotnou investici do areálu letiště však nepovažujeme v současné době za prioritní, navíc s ohledem na rozpočtové možnosti města budou úpravy celého areálu možné pouze ve spolupráci se soukromým sektorem.

7) Odkoupí město stadion Kvapilka? (MF DNES)

K případnému odkupu stadionu Kvapilka nevidíme důvod, neboť město v současné době již vlastní a udržuje celkem tři fotbalové stadiony (Svépomoc, Viktoria a Mír). Samotný odkup by jednorázově zatížil rozpočet města, další náklady by pak generovala údržba a provoz stadionu, což by platilo i v případě bezúplatného převodu stadionu do majetku města, o kterém byly v minulosti vedeny diskuze.

V oblasti investic vidíme jiné priority (mj. celková revitalizace Husova náměstí a výstavba navazujícího dopravního terminálu u nádraží, dokončení vodovodní a kanalizační sítě ve městě či výše zmiňovanou výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Lužnici, již zmiňovanou výstavbu parkovacích domů v lokalitě vlakového a autobusového nádraží a Sídliště Nad Lužnicí či výstavba nové čtvrti Dvorce). V rámci sportu pak nesmíme zapomínat také na podporu menších sportovních klubů a spolků.