Nový impuls pro Tábor

Volby do zastupitelstva města Tábora 2022

Volební program společné kandidátky KDU-ČSL a nezávislých osobností

Doprava a parkování

 • necháme zpracovat dopravní model města a navazujícího okolí, na jehož základě provedeme celkovou revizi potřebných dopravních staveb, jejich rozsahu a podoby; stavme jen to, co opravdu potřebujeme a co nám v dlouhodobém horizontu pomůže (otázka stavby obchvatu Tesco – Slapy, napojení silnice II/137 od Hlinice na dálnici D3 atd.)
 • podpoříme rozvoj veřejné dopravy, aby cesta autem nebyla vždy první a jedinou volbou – kvalitní a dostupná MHD do všech částí města, zjednodušení jízdních řádů MHD, vedení spojů v pravidelných intervalech, koordinace přípojů mezi vlaky a autobusy, zjednodušení tarifu, vybudování dopravního terminálu v prostoru vlakového a autobusového nádraží, využití moderních trendů v dopravě (sdílená mobilita apod.)
 • zlepšíme koordinaci v přípravě i realizaci dopravních staveb a zefektivníme koordinaci uzavírek a dopravních omezení ve městě, nechceme opakovat zmatky z doby uzavírek a dopravních omezení po dobu rekonstrukce Budějovické ulice ani zatěžovat obyvatele města zbytečně dlouhými uzavírkami a omezeními
 • zjednodušíme systém parkování, chceme rozumně a účelně nastavené parkovací zóny ve městě, zasadíme se o vybudování parkovacích domů u nádraží a na Sídlišti Nad Lužnicí
 • zajistíme pravidelnou údržbu a obnovu komunikací a chodníků ve městě, řídíme se heslem „Pravidelně opravuji, dlouhodobě ušetřím“
 • zvýšíme bezpečnost na rizikových přechodech pro chodce, dobudujeme bezpečné cyklostezky městem i za jeho hranice

Životní prostředí a veřejná prostranství

 • zajistíme pravidelnou péči, údržbu a obnovu městské zeleně, řídíme se heslem „Pravidelně udržuji, dlouhodobě ušetřím“, budeme intenzivněji spolupracovat se zahradními architekty a se Střední zemědělskou školou v Táboře
 • zajistíme pravidelný úklid a údržbu veřejných prostranství (parky, dětská hřiště, zastávky MHD), budeme usilovat o navrácení kropicích vozů do ulic za účelem snížení prašnosti a zlepšení čistoty ulic
 • zasadíme se o další rozvoj a oživení Žižkova náměstí
 • podporujeme maximální recyklaci odpadu, proto zlepšíme možnosti svozu tříděného odpadu a bioodpadu; nádoby na tříděný i směsný odpad musí být dobře dostupné a pravidelně vyvážené
 • podpoříme další fungování zahrádkářských kolonií a prostorů pro relaxaci a volný čas
 • zlepšíme hospodaření s vodou ve městě – zasakovací parkovací plochy, zelené střechy, projekty vylepšující hospodaření s dešťovou vodou; při plánování investičních akcí vždy zohledníme „zelené“ prvky tak, abychom snižovaly teplotní zátěž na obyvatelstvo

Územní plán, rozvoj a architektura

 • při rozvoji města budeme prosazovat principy „Města krátkých vzdáleností“ – kompaktního města, které umožňuje svým obyvatelům realizovat většinu každodenních cest do práce, obchodů, za vzděláním, službami či volnočasovými aktivitami v krátkém čase a to pěšky či na kole prostřednictvím sítě bezpečných a kvalitních bezbariérových chodníků a cyklostezek nebo kvalitní veřejnou dopravou, což současně umožňuje omezit počty automobilů ve městě a zlepšit podmínky pro život ve městě
 • jasně vymezíme pravomoci, kompetence a odpovědnost Kanceláře architekta města jako hlavního garanta v oblasti rozvoje města
 • rozšíříme podporu pro projekty občanské iniciativy

Prioritní investiční akce

 • celková revitalizace Husova náměstí a výstavba navazujícího dopravního terminálu v prostoru vlakového a autobusového nádraží s odpovídajícím rozsahem parkovišť P+R, K+R a B+R
 • dokončení vodovodní a kanalizační sítě a řešení otázky efektivního hospodaření s vodou
 • výstavba lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Lužnici podél železničního mostu na trati Tábor – Bechyně, která výrazně usnadní přístup do Čelkovic a to jak pro obyvatele této místní části, tak pro všechny, kteří využívají lokalitu Čelkovic a Babí hory pro rekreaci a volnočasové aktivity
 • výstavba parkovacích domů v lokalitě vlakového a autobusového nádraží a Sídliště Nad Lužnicí
 • výstavba nové čtvrti Dvorce ve spolupráci se soukromým sektorem

Chytré, vlídné a bezpečné město

 • nutnou podmínkou pro další rozvoj a fungování města je transparentní rozhodování a průhledné financování
 • budeme pravidelně informovat o plánovaných a připravovaných stavbách a investičních akcích ve městě
 • zavedeme pravidelná setkávání starosty a vedení města s občany Tábora („na pivo se starostou“, „na kafe se starostou“)
 • v maximální míře podporujeme využití moderních technologií v rámci komunikace městského úřadu s obyvateli města i v rámci samotného fungování města (elektronická komunikace, chytré zastávky MHD, chytré křižovatky atd.)
 • zajistíme pravidelný pohyb hlídek městské policie po městě, vytipujeme krizové lokality a posílíme kontroly a přítomnost policie v těchto lokalitách
 • podpoříme zřízení služebny městské policie na Sídlišti Nad Lužnicí

Školství

 • podpoříme dětské skupiny a možnost přístupu do předškolních zařízení
 • budeme pokračovat ve zlepšování zázemí základních a mateřských škol (tělocvičny, hřiště, modernizace tříd a budov)
 • budeme usilovat o další finanční prostředky pro zlepšení kvality výuky
 • z pozice zřizovatele budeme ve školách podporovat praktické činnosti („dílny“, práce s moderními technologiemi)
 • zajistíme možnost alternativního stravování pro děti a žáky se speciálními stravovacími potřebami (např. bezlepková dieta)
 • z pozice zřizovatele podpoříme také dostupné vzdělávání dospělých (ZUŠ, DDM, školy) a pořádání finančně dostupných odborných specializačních a rekvalifikačních kurzů podle školského zákona ve vzdělávacích institucích jiných zřizovatelů

Sociální věci, zdravotnictví, bytová a rodinná politika

 • klíčová je pro nás výstavba nových bytů v kategoriích běžné bydlení se soutěženým nájemným, dostupné bydlení, startovací byty a byty zvláštního určení (bezbariérové byty) – ideální sociální mix v jednom domě a to jak složením obyvatel, tak velikostmi bytů; za tímto účelem chceme využít i rekonstrukci stávajících nevyužívaných objektů v majetku města (např. kasárna) i spolupráci s developery
 • budeme usilovat o zlepšení dostupnosti lékařské péče v potřebné kapacitě (pediatři, zubaři, gynekologové atd.), zaměříme se rovněž na zajištění dostupnosti odborných specializovaných výkonů i preventivních diagnostických vyšetření přímo v Táboře (např. mamograf)
 • budeme podporovat organizace v sociálních službách, které aktivně pracují se zdravotně postiženými a sociálně vyloučenými a pomáhají s jejich integrací do společnosti
 • z pozice zřizovatele chceme zrevidovat kapacity a finanční dostupnost poskytovaných sociálních služeb a prověřit systém kritérií zejména pro získání pobytových a odlehčovacích služeb
 • podpoříme seniory a jejich rodiny tak, aby mohli žít ve svém bytě až do konce života – prostřednictvím kvalitní terénní sociální práce, prostřednictvím podpory domácí paliativní péče či podpory v žádostech o dávky sociální podpory

Kultura a cestovní ruch

 • budeme pokračovat v podpoře kulturních akcí, festivalů a kulturně-vzdělávacích akcí
 • pro podporu cestovního ruchu připravíme projekt turistické karty „Táborská karta“ (zvýhodněné vstupy do muzeí, galerií, památek, sportovních zařízení, zvýhodněné jízdné MHD)
 • budeme podporovat činnost místních kulturních klubů a spolků jako reprezentantů města v České republice i v zahraničí
 • chceme rozvíjet a zlepšit propagaci města, prohloubíme spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, turistickou oblastí Toulava i s partnery v zahraničí

Současně jsme připraveni podpořit všechny smysluplné projekty a aktivity, které nebudou v rozporu s našimi programovými prioritami.

Tábor, město pro budoucnost